Zverejňovanie fotiek bez súhlasu, je to OK?

11. októbra 2015 | Napísal Eva Holdošová

V dnešnej dobe, je veľmi rozšírené a módne zverejňovať fotky na sociálnych sieťach, ale málokto tuší a je si vedomý možných právnych následkov. Potrebuje fotograf súhlas osoby, ktorú chce odfotiť? Je rozdiel medzi novinárom, ktorý pripravuje reportáž a susedkou, ktorá Vás strapatého odfotí a fotku zverejní na Facebooku?

Základným právnym rámcom je Občiansky zákonník, ktorý v §12 stanovuje, že na vyhotovenie a použitie fotografie fyzickej osoby je potrebné jej privolenie – súhlas. Takýto súhlas možno získať písomne, ústne, dokonca stačí len gesto súhlasu t.j. privolenie, ktoré  vzhľadom na okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti. V prípade detí je vždy potrebné vyžiadať si súhlas zákonného zástupcu.

Netreba zabudnúť na to, že jeden súhlas je potrebný na odfotenie osoby a ďalší súhlas je potrebný na zverejnenie fotografie napr. na sociálnej sieti. Ak niekto nesúhlasí s odfotením alebo so zverejnením, je potrebné rešpektovať jeho žiadosť a fotografiu vymazať a nesmie byť zverejnená.

Ak sa fotografia použije na úradne alebo vedecké, či umelecké účely, súhlas nie je potrebný. Ide totiž o prípady tzv. zákonných licencií.

Súhlas nepotrebuje ani novinár, ktorý fotku vyhotoví a použije pre spravodajské účely. Pozor, musí ísť o subjekt, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti alebo priamo zo zákona ako napr. verejnoprávny rozhlas a televízia.

Avšak ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.
Fotograf musí dbať na to, aby osoby neboli zachytené v nevhodnej polohe, situácii, ktorá by ich mohla znevažovať alebo zosmiešňovať.

Osoba, ktorá sa domnieva, že došlo k neoprávnenému zásahu do jej osobnostných práv, má k dispozícii širokú paletu prostriedkov právnej ochrany.  Môže napríklad žiadať súd, aby susedka bez jej súhlasu nezverejňovala fotku na Facebooku. Dokonca pokiaľ by tým bola v značnej miere znížená  jej dôstojnosť alebo vážnosť, má tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorá môže byť pekne vysoká!